คณะผู้จัดทำ

เว็บไซต์ข่าวสารเศรษฐกิจ-ธุรกิจ “business highlight online” ออกเผยแพร่โดยถือเอาฤกษ์วันนักข่าว 5 มีนาคม 2560 เป็นปฐมฤกษ์ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ผู้ก่อตั้ง

คุณพูลเดช กรรณิการ์

ประธานที่ปรึกษา

พล.ท.เสรีรัตน์ ถิ่นรัตน์

คณะที่ปรึกษา

คุณนลินี ทับทิมไทย

คุณนวมนลักษณ์ เครือหงส์

บรรณาธิการบริหาร

คุณสุภาวดี วงษ์เพชร

สำนักงาน

เลขที่ 41/15 อาคารรอยัลปาร์ค ชั้น 3 ห้อง 306

ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 278 5067

แฟกซ์ 02 278 5076

E-mail : pkan99998@gmail.com