นายกฯเปิดงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย 2017 – 2021”

0
889

business highlight online : เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021” โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้บริหารกระทรวงฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดงานสัมมนาดังกล่าวขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐรับทราบวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย (Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021) และนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยภายในงานครั้งนี้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development) ระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีเจตจำนงในการร่วมมือกันพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ในแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) อีกด้วย

เศรษฐกิจดิจิตัล : นายกฯเปิดงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย 2017 – 2021”

business highlight online : post 9 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here