“จุรินทร์” มอบ 10 นโยบายลุยงานพาณิชย์ ฟื้นชีวิตโชว์ห่วย ช่วยชาวบ้านฐานราก เร่งแก้ ศก.

0
851

business highlight online : นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยได้สรุปแนวนโยบายมอบผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ 10 ข้อ คือ

1.การประกันรายได้เกษตรกร โดยดูแลพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด และกระตุ้นราคาสินค้าเกษตรในภาพรวมทั้งหมด รวมทั้งเร่งรัดปัญหาพืชเกษตรเชิงรุก ไม่รอให้เกิดปัญหา จะแก้ปัญหาล่วงหน้า เพราะปฏิทินพืชผลการเกษตรนั้นทุกฝ่ายรู้ล่วงหน้าอยู่และจะมีการใช้แผนเกษตรพันธสัญญาด้วย

2.กระทรวงฯจะเน้นดูแลราคาสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค

3.จะเร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการโดยเน้นส่งออกพืชผลทางการเกษตร บริการสินค้า OTOP สินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ หมวดอื่นๆ โดยมียุทธศาสตร์สำคัญ เน้นรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ ฟื้นตลาดเก่าจากสถานการณ์ในต่างประเทศที่เคยเป็นอุปสรรค และมุ่งเน้นการค้าชายแดนและข้ามแดน เพิ่มมูลค่าการส่งออก

4.จะเร่งรัดการเจรจาค้างท่อ เช่น ASEAN และ  RCEP จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ การดำเนินการเจรจาการค้า FTA ระหว่าง THAI-EU ตุรกี ศรีลังกา ปากีสถาน อังกฤษ ตลอดจนเร่งหาข้อสรุปของ CPTPP

5.เดินหน้าระบบ e-filing ต่อไปเพื่อให้การจดทะเบียนและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของกระทรวง ยึดหลักง่าย สะดวก รวดเร็ว กับทั้งผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้บริการ ทั้งในเรื่องนิติบุคคล ผู้ใช้บริการ ทรัพย์สินทางปัญญา เอกสารการค้าระหว่างประเทศ

6.เร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ GI เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ เพื่อใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ทั้งภายในและนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสินค้าและบริการ และจะจัดให้มีโมบายเคลื่อนที่ทรัพย์สินทางปัญญาให้ความรู้ และจดทะเบียนในพื้นที่ต่างๆที่สำคัญและจำเป็น

7.กระทรวงฯจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดัน ศก.ยุคใหม่ Bio green sharing creative economy การค้าออนไลน์ โดยสนับสนุน start up เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ SME OTOP แฟรนไชส์ เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

8.ฟื้นช่วยโชว์ห่วย ให้เป็นกลไกสำคัญต่อเศรษฐกิจฐานรากของแระเทศ และจะดำเนินการให้ปรับรูปแบบเป็น Smart โชว์ห่วย ควบคู่ร้านธงฟ้า จะมีการตั้งเป้าหมายต่อไปและจะปรับเป็นร้านคอนวิเนียนสโตร์ระบบ Stock ชั้นวางของต่างๆเพื่อเป็นกลไกลสำคัญ

9.มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจภาคบริการเพื่อเพิ่มการแข่งขันของประเทศ สปา ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ นำรายได้เข้าประเทศต่อไป

และ 10.จะใช้กลไกขับเคลื่อนให้นโยบายเดินหน้าไปดังนี้ คือ (1) จะดำเนินการประชุมกระทรวงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อติดตามงานคืบหน้า (2) กลไกล กรอ.พาณิชย์ หรือคณะกรรมการร่วมภาครัฐกับเอกชนโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริม ผลักดัน ขับเคลื่อน และความคุ้มครองผู้บริโภค (3) ใช้กลไก 3 ประสานเพื่อดูแลเรื่องการเกษตร ประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ให้เกษตรกรมีเวทีร่วมกันในการตัดสินใจ (4) ทูตพาณิชย์ฯต้องเป็นมืออาชีพเพื่อเป็นทัพหน้าสำคัญให้ภาคเอกชนนำรายได้จากการส่งออกเป็นสำคัญ

การค้าภายใน / การส่งออก : “จุรินทร์” มอบ 10 นโยบายลุยงานพาณิชย์ ฟื้นชีวิตโชว์ห่วย ช่วยชาวบ้านฐานราก เร่งแก้เศรษฐกิจ

business highlight online : post 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here