“บิ๊กตู่” ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2562

0
404

business highlight online : นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/5562 ย้ำทุกหน่วยงานสร้างการรับรู้กับประชาชนและสังคมได้เกิดความเข้าใจเห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมียุทธศาสตร์ชาติและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

วันนี้ (28 ต.ค.2562) เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/5562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย

นายกรัฐมนตรี กล่าวกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการแผนงาน/โครงการ และแผนคนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนงบประมาณที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งย้ำให้ช่วยกันสร้างการรับรู้กับประชาชนและสังคมได้เกิดความเข้าใจเห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมียุทธศาสตร์ชาติและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับการจากดำเนินการดังกล่าวของรัฐบาล โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดและการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความต่อเนื่องซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนโดยรวม

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบการกำหนด (1) หน่วยงานเจ้าภาพและภารกิจในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (2) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  และ (3) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตามที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยหน่วยงานของรัฐดำเนินงานไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกันอย่างบูรณาการ เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร สามารถขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการ และมอบหมายสำนักงานฯ พิจารณากำกับการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้แผนระดับที่ 3 ทั้งหมดของประเทศมีความชัดเจน ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ และสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของแผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) และแผนระดับที่ 2 ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนเร่งรัดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ ตามลำดับ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยให้ใช้ชื่อตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำเข้าแผนระดับที่ 3 ดังกล่าวในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ต่อไป

รวมทั้งที่ประชุมได้เห็นชอบให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ในการจัดทำโครงการสำคัญ นำไปสู่การก่อให้เกิดการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ และใช้เป็นคำขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

ขณะเดียวกันได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการประเมินผลการดำเนินการฯ เค้าโครงรายงานฯ รวมทั้ง กรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานฯ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทั้งหมดรายงานผลการดำเนินการเข้าสู่ระบบ eMENSCR ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2562 และสำนักงานฯ ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลฯ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงประมาณเดือนมีนาคม 2563

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ประกอบด้วย (1) เรื่องความคืบหน้าการเตรียมการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ (2) การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ  เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับสำหรับผู้พิการทางสายตา การส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มเด็ก เยาวชน และครู ผ่านการ์ตูนสั้น และในระยะต่อไป จะดำเนินการขยายผลให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น อาทิ สื่อภาษามือสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่มีความพิการทางการได้ยิน การขยายผลการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การขยายผลการสร้างการตระหนักรู้ในกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ การขยายผลการสร้างการตระหนักรู้ให้ภาคีการพัฒนาระหว่างประเทศ และการขยายผลการแก้ไขความยากจนและการพัฒนาคนตลอดช่วงวัยแบบมุ่งเป้าผ่านระบบ TPMAP และ (3) เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยจัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยข้อมูลประกอบด้วย เป้าหมายการพัฒนาตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนระดับที่ 3 โครงการ/การดำเนินงานของหน่วยงาน โดยจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลภาครัฐอื่นๆ เพื่อบูรณาการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้ง รองรับข้อมูลสถิติต่างๆ ผ่าน open data service platform ซึ่งสามารถแสดงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายต่างๆของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้แก่สาธารณะต่อไปได้

โฆษณา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here