ไทย-สหรัฐแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือส่งเสริมการระดมทุนฯเพื่อโครงสร้างพื้นฐานของไทย

0
304

business highlight online : ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไทย – สหรัฐอเมริกา

รมว.คลัง แลกเปลี่ยนเอกสารกรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทย – สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังไทยและสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทย

27 ตุลาคม 2563 นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แลกเปลี่ยนเอกสารกรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทย – สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังไทยและสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทย กับ นาย Michael George DeSombre เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสที่นาย Michael George DeSombre เข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ กระทรวงการคลัง

กรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทย – สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กระตุ้นการระดมทุนจากภาคเอกชน ส่งเสริมการเติบโตของตลาดเงินและตลาดทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและลดอุปสรรคเชิงนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบต่อการเข้าถึงตลาดเงินและตลาดทุนของภาคเอกชนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งคณะทำงานร่วม ประกอบด้วยผู้แทนของกระทรวงการคลังไทยและสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ ร่วมกำหนดแนวทางดำเนินการ และศึกษาถึงโอกาสการพัฒนาในมิติต่างๆ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย – สหรัฐอเมริกาในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไทยและกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในกรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทย – สหรัฐอเมริกาดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ทำให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ได้ลงนามในกรอบความร่วมมือดังกล่าวกับสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here