นายกฯพบชาวเกาะสมุย ร้องเพลง “คนดีไม่มีวันตาย” ชาวสมุยตะโกน “นายกฯ สู้ๆ”

0
213

business highlight online : นายกฯ พบชาวเกาะสมุย ย้ำรัฐบาลดูแลประชาชนทุกกลุ่ม ยืนยันทำงานอย่างเต็มที่ให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้ ขอทุกภาคส่วนร่วมมือพัฒนาเกาะสมุยให้เจริญก้าวหน้าภายใต้แนวคิดรวมใจไทยสร้างชาติ

วันนี้ (2 พ.ย. 63) เวลา 11.00 น. ณ วัดพระเจดีย์แหลมสอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เข้ากราบนมัสการพระครูถิรบุญญากร เจ้าอาเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์แหลมสอ และสักการะหลวงพ่อแดง ณ เจดีย์หลวงพ่อแดง เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมปลูกต้นพิกุลเพื่อเป็นที่ระลึกกับวัดพระเจดีย์แหลมสอและประชาชนชาวเกาะสมุย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้พบปะทักทายประชาชนกว่า 500 คน ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย และนักเรียน/นักศึกษา อย่างเป็นกันเอง โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเดินทางมาเกาะสมุยว่า นอกจากจะมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและโครงการต่างๆที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 แล้ว ยังมาประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มาระดมความคิดที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดภาคใต้ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศไทยมีมาตรการที่สามารถควบคุมและดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จนเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆของโลก ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของประชาชนทุกฝ่ายที่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น โดยรัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำก็ให้สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ พร้อมกับมีแนวทางบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมการจ้างงานในระดับพื้นที่ ควบคู่ส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงานในภาพรวม ตลอดจนการวางรากฐานและผลักดันให้เศรษฐกิจปรับเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งการเยียวยาช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ลูกหนี้ SMEs และลูกหนี้ภาคธุรกิจ (Corporate) การเตรียมมาตรการรองรับการฟื้นตัวของธุรกิจในระยะต่อไป มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย โครงการคนละครึ่ง โดยขณะนี้มีกิจการที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งแล้วกว่า 4 แสนร้าน ขอเชิญชวนให้คนเกาะสมุยใช้โครงการคนละครึ่งให้มากขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเงินตรงไปสู่ประชาชน

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงด้านการท่องเที่ยวว่า รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ เช่น การเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) โดยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น นักท่องเที่ยวจากจีน ที่แจ้งความประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้ STV จากภูมิภาคต่างๆแล้ว โดยมีสถานที่รองรับในการกักตัวเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมทั้งยังมีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน การกระตุ้นและส่งเสริมไทยเที่ยวไทยเพิ่มเติม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งศักยภาพของประเทศไทยคือรอยยิ้ม อาหาร และธรรมชาติที่สวยงาม รวมถึงที่เกาะสมุย ที่มีอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉพาะตัว มีทรัพยากรธรรมชาติสวยงาม ทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาบนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งนี้ ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งรัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และรัฐบาลกำลังหาวิธีการให้คนไทยมาท่องเที่ยวให้มากขึ้น เช่น การสนับสนุนให้คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาท่องเที่ยวในภาคใต้ หรืออาจจัดแพคเกจคนอีสานสู่ใต้ เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้คนในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของคนในประเทศอีกด้วย

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชมประชาชนชาวเกาะสมุย ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตพื้นถิ่นไว้ได้ โดยขอให้ชาวเกาะสมุยเปิดรับและพัฒนาชุมชน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันทำงานเพื่อพัฒนาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีความเจริญก้าวหน้า ภายใต้แนวคิด “รวมใจไทยสร้างชาติ” ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้การพัฒนาโครงการต่างๆไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับย้ำว่า ประชาชนไทยมีหลักยึดคือสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยส่วนของข้าราชการให้รวมประชาชนไปด้วย พร้อมฝากให้เด็กและเยาวชนเรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี และเรียนให้ตรงกับความต้องการของตลาด ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีได้ร่วมร้องเพลง “คนดีไม่มีวันตาย” กับประชาชนชาวเกาะสมุยด้วย

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีมอบกิ่งปะการังแก่นักดำน้ำเพื่อนำไปปลูกยังพื้นที่เกาะแตน รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุ์มะพร้าวพื้นถิ่นและภูมิปัญญามะพร้าวเกาะสมุย นิทรรศการธนาคารปูม้า และนายกรัฐมนตรีได้ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเอกลักษณ์ของเกาะสมุย คือ ปูม้าและเต่าตนุ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ลงสู่ทะเลไทย ทั้งนี้ ประชาชนที่มาให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ต่างส่งเสียง “นายกฯ สู้ๆ” เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลอีกด้วย

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here