คทช. มุ่งใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมพื้นที่ทำกินแก่ประชาชน

0
85

business highlight online : คทช. มุ่งใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมพื้นที่ทำกินแก่ประชาชน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

12 ม.ค. 65 รัฐบาลมุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากที่ดินให้สูงสุด โดยต้องอาศัยการร่วมมือบูรณาการกันของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเร่งให้เกิดการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนเรื่องของการแก้ไขหรือปลดล็อกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2565 มีมติที่สำคัญ ดังนี้

✅รับทราบผลการดําเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 7 เรื่อง

✅รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง

✅รับทราบการจัดงานครบรอบ 1 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในวันที่ 11 ก.พ. 65

✅เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 4 ประเด็น

✅เห็นชอบผลการดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ของกลุ่มจังหวัดที่ 2 จํานวน 11 จังหวัด

✅เห็นชอบการจําแนกประเภทที่ดินจังหวัดนครพนม “ป่าดงเซกา” (หมายเลข 74) เนื้อที่ประมาณ 1,648 ไร่

✅เห็นชอบการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

✅เห็นชอบการแก้ไขคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในประเด็นการเพิ่มเติมองค์ประกอบเพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

✅เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี รวม 5 มติ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ คทช.

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here