ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครการสรรหาเป็นผู้จัดการคนใหม่

267

business highlight online : คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศหามืออาชีพขึ้นผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคนใหม่

2 มี.ค.2565 นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ด้วยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2565 คณะกรรมการธนาคารจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการธนาคาร เพื่อดำเนินการสรรหาผู้จัดการธนาคารคนใหม่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไข พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดให้ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถทำงานให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศได้เต็มเวลา และกำหนดลักษณะต้องห้าม 26 ข้อ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากถสาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง

สำหรับคุณสมบัติเฉพาะ ผู้สมัครต้องมีความรู้ ความสามารถ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือการธนาคาร เป็นอย่างดี โดยมีประสบการณ์ด้านการเงินหรือการธนาคารในระดับที่ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินหรือการธนาคารพึงมีอย่างน้อย 3 ปี มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการองค์กร ถ้ามีความรอบรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม (หลักชะรีอะฮ์) และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างดี ก็จะมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานองค์การมหาชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุด กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี กรณีเป็นสถาบันการเงินต้องมีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี (ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง) โดยระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ibank.co.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายเลขานุการธนาคาร ชั้น 23 อาคารคิวเฮ้าส์อโศก ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพรนภา ผดุงเกียรติวงศ์ โทรศัพท์ 0-2650-6999 ต่อ 7018 ภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

Advertising