ก.แรงงาน อบรม 10 หลักสูตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

0
44

business highlight online : 30 เมษายน 65 กระทรวงแรงงาน เผยว่า การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) อย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาเศษฐกิจในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน 4 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช จึงจำเป็นต้องมีแรงงานที่มีทักษะความรู้ความสามารถ รองรับกับการพัฒนาดังกล่าว

ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงเร่งดำเนินการฝึกทักษะให้แก่แรงงานทุกกลุ่ม ประมาณ 800 คน ผ่านหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ตอนบนประกอบด้วย

✔️สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

✔️สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

✔️สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง

✔️สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

โดยจัดฝึกอบรมทักษะในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการรองรับการท่องเที่ยว ดังนี้

1.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม

2.การยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ

3.การทำเบเกอรี่ บาริสต้ามืออาชีพ

4.การแปรรูปอาหารทะเล

5.การนวดอโรมา

6.นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)

7.การสร้างอินโฟกราฟิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

8.การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุค Thailand 4.0

9.การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

10.การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ นอกเหนือจากโครงการดังกล่าว สามารถดูหลักสูตรเปิดฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.dsd.go.th หัวข้อ กำหนดการฝึกอบรม และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ สายด่วน 1506 กด 4

Advertisement

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here