ขยายเวลามาตรการภาษี “บริจาค–นำเข้ายา เวชภัณฑ์–ซื้อ ATK” ช่วยแก้ปัญหาโควิด

0
46

business highlight online : 30 เม.ย. 65 ที่ประชุม ครม. เมื่อ 26 เม.ย. 65 เห็นชอบหลักการ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์ภาษี เกี่ยวกับการบริจาคช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาด โควิด -19

1.ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาด โควิด -19 จากเดิมได้สิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 65 ขยายออกไปอีก 1 ปี 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 65 – 31 ธ.ค. 66 สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร แบ่งออกเป็น

▶️ บุคคลธรรมดา ยกเว้นภาษีเงินได้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่าย

▶️ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

▶️ ผู้ประกอบการ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะการบริจาคสินค้า ให้แก่ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)

2.ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้าน COVID-19 สำหรับบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 ธ.ค. 66

3.ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) แบบ Self-test ตรวจด้วยตนเอง ออกไปอีก 9 เดือน ในอัตราร้อยละ 50 ของรายจ่าย ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าซื้อชุดตรวจโควิด – 19 แบบเร่งด่วน เพื่อใช้สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างของตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.  – 31 ธ.ค. 65

Advertisement

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here