ธ.ก.ส. เคลื่อนทุน Green Bond เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียว การผลิตอาหารปลอดภัยและพลังงานสะอาด

0
76

business highlight online : 5 สิงหาคม 2565 ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเงินทุนเกษตรกรผ่านแหล่งเงินทุนพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ทั้งโครงการรักษ์ป่าไม้ ไทยยั่งยืน และโครงการสินเชื่อสีเขียว วงเงินรวมกว่า 20,000 ล้านบาท มุ่งเป้าหมายการยกระดับการปลูกไม้เศรษฐกิจ การทำเกษตรอินทรีย์และการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคเกษตรไทย

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างฉับพลัน ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงมีการวางนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตในภาคเกษตรกรรม เพื่อหนุนระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการจัดตั้งโครงการสินเชื่อผ่านแหล่งเงินทุนพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ซึ่งเป็นการระดมทุนจากภาคธุรกิจที่มีแนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก ESG : Environment Social and Governance ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศให้เดินไปในทิศทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ เช่น การทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร รวมถึงกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการรักษ์ป่าไม้ไทยยั่งยืน (Go Green : Forest Credit) โดยสนับสนุนเกษตรกร นิติบุคคล กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรในการปลูกไม้เศรษฐกิจ ทั้งการปลูกสวนป่าเชิงเดี่ยว สวนป่าแบบผสมและแบบวนเกษตร การเพาะพันธุ์ไม้หรือเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดจำหน่าย เงื่อนไขสินเชื่อ กรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ อัตราดอกเบี้ย MRR-2 ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน พิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน กรณีกู้เพื่อการลงทุนในการปลูกไม้เศรษฐกิจ ระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี พิเศษสูงสุดไม่เกิน 20 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 5 ร้อยละ 4 ปีที่ 6 – 10 MRR – 2 (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี) และ ปีที่ 11 เป็นต้นไป อัตรา MRR-1 และกรณีกู้เพื่อการลงทุนในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์หรือการผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาด รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเกษตรกรรายบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ย MRR – 1 ต่อปี (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี) และนิติบุคคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร คิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 0.5 ต่อปี (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 4.875 ต่อปี) กรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน กำหนดชำระคืน ไม่เกิน 12 เดือน พิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน และกรณีกู้เพื่อลงทุนภายใน 15 ปี

นายธนารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธ.ก.ส. ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนเกษตรกรและชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้อำนวยสินเชื่อผ่านแหล่งเงินทุนพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ไปแล้วกว่า 5,456 ล้านบาท สามารถสร้างแนวร่วมในการผลิตอาหารปลอดภัยไปแล้วกว่า 1,600 ตันและเพิ่มปริมาณต้นไม้ในประเทศอีกกว่า 567,000 ต้น สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอสินเชื่อ สามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Call Center 02 555 0555 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2568 

Advertisement

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here