“อารัญ บุญชัย” นั่งปลัดท่องเที่ยวคนใหม่

129

business highlight online : 6 กันยายน 65 ที่ประชุม ครม. มีมติแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง “อารัญ บุญชัย” เป็นปลัดท่องเที่ยว ส่วน “ธีระพงษ์” เป็นปลัด สปน.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้นายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เห็นชอบให้นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง เงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาท) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป นายวรณัฐ คงเมือง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง จำนวน 5 ราย ดังนี้  1. นายทศพล เพ็งส้ม 2. นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา 3. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 4. นายอภิวัฒน์ ขันทอง 5. นายชื่นชอบ คงอุดม นอกจากนี้ยังอนุมัติตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว โดยแต่งตั้งบุคคล จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง 2. นายวรวิทย์ สุขบุญ 3. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ 4. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

Advertisement