นายกฯชื่นชมผู้ได้รับรางวัล  Prime Minister’s Digital Awards 2022

197

business highlight online : 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายกฯ แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2022 ชื่นชมการสร้างสรรค์ ต่อยอด ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  นำคณะเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการประกาศรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Award 2022: PM Awards 2022) ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรในสายเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัล ต่อยอดไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมชื่นชมการสร้างสรรค์ ต่อยอด และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ผ่านมารัฐบาลมุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนไทย ทำให้เกิดการเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ และเป็นแรงขับเคลื่อนไทยก้าวไปสู่ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์’ อย่างมั่นคงต่อไป อีกทั้งจะเห็นได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ในปัจจุบันมีความรวดเร็วมากขึ้นจากเทคโนโลยี ซึ่งสามารถสร้างได้ทั้งโอกาสและวิกฤต ทุกคนต้องเตรียมการรองรับ ใช้งานด้วยความระมัดระวัง ไม่ใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด สร้างความเสียหาย ความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลพยายามแก้ไขกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายรูปกับผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ ทั้ง 5 สาขา ประกอบด้วย 1. Digital Youth of the Year ผู้ได้รับรางวัล คือ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงาน ระบบกระชังปลากะพงอัจฉริยะ 2. Digital Community of the Year ผู้ได้รับรางวัล คือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลงาน ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (PODD LTC) 3. Digital Organization of the Year ผู้ได้รับรางวัล คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4. Digital Startup of the Year ผู้ได้รับรางวัล คือ บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด 5. Digital Entrepreneur of the Year ผู้ได้รับรางวัล คือ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Advertisement