วันนี้ กระทรวง อว. แถลงวิสัยทัศน์ “เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต”

91

Business Highlight Online : 17 มิถุนายน 2567 ​ รัฐบาล โดย อว. เตรียมทัพกำลังคน รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตั้งเป้า 5 ปีผลิตด้านเซมิคอนดักเตอร์ 80,000 คน – EV 150,000 คน – AI 50,000 คน พร้อมพัฒนาระบบนิเวศสนับสนุนการลงทุนใหม่ ๆ ยกระดับประเทศสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรม High Technology

วันนี้ (17 มิ.ย.67) เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงวิสัยทัศน์ “เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต” IGNITE THAILAND : Future Workforce for Future Industry โดย น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงแนวทาง “การสร้างกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” เพื่อนำเสนอแผนผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ด้วยแรงงานที่มีทักษะสูง (High – Skilled Workforce) มุ่งเป้ายกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมด้วย

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทยเพื่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของนโยบาย IGNITE THAILAND ของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล โดยได้กล่าวถึงนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เกี่ยวกับการเตรียมทัพกำลังคนสร้างอุตสาหกรรมอนาคต สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและมั่นใจของนายกรัฐมนตรีที่มีต่อการทำงานของคณะรัฐมนตรีทุกคน ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ทั้งนี้การขับเคลื่อน นโยบาย IGNITE THAILAND ( ทั้ง 8 ด้าน Tourism Hub Wellness & Medical Hub Agriculture & Food Hub Aviation Hub  Logistic Hub Future Mobility Hub Digital Economy Hub และ Financial Hub) ที่หน่วยงานต่างๆ ได้มีการแถลงถึงแนวทางการดำเนินการ เช่น  การประกาศตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว  (Tourism Hub) ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub)  ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงและวิสัยทัศน์ ของนายกรัฐมนตรีในการที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน รวมทั้งนำพารัฐบาลให้ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่  ซึ่ง IGNITE THAILAND ครั้งนี้ ก็มาถึงด้านการสร้างคน การสร้างการศึกษา และสร้างอาชีพให้กับเยาวชนของชาติ เพื่อเตรียมทัพกำลังคนสร้างอุตสาหกรรมอนาคต IGNITE THAILAND: FUTURE Workforce for Future Industry โดยวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้นำเสนอแนวทางการเตรียมกำลังคนสร้างอุตสาหกรรมอนาคตได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกด้าน โดยมั่นใจว่าภายในรัฐบาลนี้ เราจะสามารถที่จะฟื้นฟูสิ่งที่ขาดตกบกพร่องไปให้กลับมาสู่สภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงไปพร้อมกัน ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ เอกชน  และภาคประชาชน

รองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยว่ามีศักยภาพเช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนต่างประเทศ ทางด้านปฏิภาณไหวพริบ หลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ โดยขณะนี้ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยถึง 175 แห่ง ที่สามารถรองรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยได้ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีความพร้อมที่จะสนับสนุนในการบ่มเพาะเยาวชนต่าง ๆ เหล่านี้ของไทยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ รวมทั้งรัฐบาลได้มีการดูแลเด็กและเยาวชนนักศึกษา สำหรับกองทุนกยศ. โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาสูงสุดเท่าที่จะสามารถไปถึงได้ โดยขณะนี้ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยของกยศ. เหลือ 1%  ทั้งนี้มั่นใจว่าหากทุกอย่างพร้อม รัฐบาลนี้ก็พร้อมที่จะทำให้ลูกหลานของชาติได้ไปเรียนหนังสือ โดยต้องไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งจะนำเสนอเรื่องนี้ต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้เป็นเพียงเงินยืมเพื่อการศึกษา ไม่ให้เป็นเงินกู้เพื่อการศึกษา  เพื่อไม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองกังวลว่าเมื่อส่งลูกไปเรียนแล้ว จะมีปัญหาในเรื่องการชำระหนี้ หรือถูกฟ้องร้องบังคับคดีต่าง ๆ รัฐบาลนี้ขอให้ความมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านอย่างเด็ดขาด

พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่า พวกเราทุกคนจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการพัฒนาทักษะของคน Upskill และ Reskill  รวมถึงพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่จะเป็นเครื่องมือในการทำให้เยาวชนของชาติได้มีทักษะอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยมีคนสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ  เช่น Data Center ซึ่งนักลงทุนมีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งตรงนี้จะสามารถสร้างงานและโอกาสให้กับคนในประเทศไทยอีกจำนวนมาก และเป็นการเชื่อมต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งนี้มั่นใจว่าการขับเคลื่อนนโยบาย IGNITE THAILAND ของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะมีการร่วมมือในการการพัฒนากำลังคน และโครงการต่าง ๆ ในการเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เยาวชนของชาติมีทักษะอย่างเต็มที่ และส่งผลให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ เพื่อตอบโจทย์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงแนวทางการ “เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต” IGNITE THAILAND: Future Workforce for Future Industry” ตามนโยบาย IGNITE THAILAND ของรัฐบาลว่า เพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ผ่าน 8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ของนายกรัฐมนตรีนั้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ ความพร้อมของกำลังคนในประเทศ ที่จะรองรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ ทั้งนี้ นายกฯ ได้เดินทางไปทั่วโลก เพื่อเชิญชวนนักธุรกิจ ในอุตสาหกรรมที่มี High Technology มาลงทุนในประเทศไทย เช่น Semiconductor & Advanced Electronics, EV, AI โดยอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องการ High – Skilled Workforce ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการดึงดูดนักลงทุนและสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  ดังนั้น อว. ซึ่งเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบในการผลิตกำลังคนทักษะสูง ได้ย้ำถึงความพร้อมที่จะผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมทั้ง 8 ด้านใน IGNITE THAILAND โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายเป็น flagship ให้ อว. เตรียมผลิต High – Skilled Workforce เพื่อรองรับอุตสาหกรรม High Technology ได้แก่ กำลังคนด้าน Semiconductor & Advanced Electronics, EV และ AI  โดยจะสร้างและพัฒนากำลังคนทุกระดับ ตั้งแต่การพัฒนากำลังคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย รวมถึงการผลิตบัณฑิตในระดับ ปริญญาตรี โท เอก โดยภายในระยะ 5 ปีข้างหน้า ได้ตั้งเป้าสำหรับ Semiconductor & Advanced Electronics ไว้ที่ 80,000 คน EV 150,000 คน (ICE มี 600,000 คน) และ AI 50,000 คน ปัจจุบัน ได้เริ่มดำเนินการผลิตกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปแล้ว 6 โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมี 3 โครงการที่เป็น Quick Win เห็นผลในระยะสั้น ได้แก่ 1. การพัฒนาและเพิ่มทักษะ (Upskill/Reskill) เช่น โครงการ STEM PLUS หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สำหรับกำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรม โดยมีแรงจูงใจให้บริษัทเอกชนที่ส่งบุคลากรมาเรียน สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีได้ 250% ปัจจุบันมีหลักสูตรด้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 150 หลักสูตร ด้าน EV 124 หลักสูตร ด้าน AI 313 หลักสูตร ตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 12,500 คนต่อปี ด้าน EV 24,000 คนต่อปี ด้าน AI 8,000 คนต่อปี 2. โครงการ Coop+ หรือ สหกิจศึกษาพลัส ที่นำนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์มาพัฒนาทักษะเพิ่มเติมและฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรม หลังจบการศึกษาแล้วยังสามารถทำงานกับบริษัทได้ทันที โดยตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์ 1,500 คนต่อปี เริ่มนำร่องไปแล้วกับ 8 บริษัทชั้นนำ ขณะที่ด้าน EV และ AI ก็จะใช้รูปแบบเดียวกัน โดยตั้งเป้าด้าน EV 500 คนต่อปี ด้าน AI 500 คนต่อปี 3. โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ โดยการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในมหาวิทยาลัยหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 3 ด้านนี้ในต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวต่อว่า ขณะที่โครงการที่ 4 ถึง 6 เป็นแผนระยะกลางและยาว ที่จะเห็นผลภายใน 2-4 ปี โดยโครงการที่ 4. คือ การจัดทำหลักสูตรแซนด์บอกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและโท โดย 15 มหาวิทยาลัย คาดว่าจะผลิตกำลังคนได้ 1,300 คนต่อปี ด้าน EV จะเปิดสอนได้ในปีหน้า และด้าน AI ได้เปิดสอนแล้ว 2 หลักสูตรใน 6 มหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าผลิตกำลังคนให้ได้ 1,000 คนต่อปี 5.การจัดทำหลักสูตรเซมิคอนดักเตอร์ EV และ AI ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ระดับปริญญาตรีและโท เป็นหลักสูตร International Program ตั้งเป้าผลิตกำลังคนไม่น้อยกว่า 200 คนต่อปี และ 6. การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ล่าสุดได้ร่วมมือกับอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร ในการส่งนักเรียนทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอกด้านเซมิคอนดักเตอร์ และจะดำเนินการในลักษณะเดียวกันในด้าน EV และด้าน AI พร้อมให้ความมั่นใจ อว. มีแผนงานที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิต และ High – Skilled Workforce  ในอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและจำนวนเพียงพอต่อการลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศไทยตามวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ของรัฐบาล

Advertisement