เปิด “ตลาดเกษตรอินทรีย์” Organic Market ที่ อ.ต.ก. 26 มี.ค.-9 เม.ย. และเตรียมเปิดถาวร

0
1521

business highlight online : วันนี้ (27 มีนาคม 2560) กระทรวงเกษตรฯ เปิด “ตลาดเกษตรอินทรีย์” Organic Market มุ่งคัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐาน มาจำหน่ายโดยเกษตรกรกว่า 50 ราย ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 9 เม.ย.60 ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน

โดย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงาน “ตลาดเกษตรอินทรีย์” Organic Market ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน และต้องการให้ อ.ต.ก. เป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง อีกทั้ง ยังเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ จึงได้มอบหมายให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดพื้นที่สำหรับเกษตรกร เพื่อจำหน่ายสินค้าโดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะมีสถานที่ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือสินค้าปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน มีตรารับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยรับรองต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยดำเนินการจัดจำหน่ายทั้งแบบปลีกและแบบส่งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพัฒนาให้เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ถาวรต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดให้สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2560 เป็นสัปดาห์แห่งการเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร เน้นการดำเนินงานตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ทั้งนี้ เกษตรอินทรีย์ไทยในปี 2559 ได้ขยายตัวต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีการขยายตัวสูงถึง 12% ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ประมาณ 3 แสนไร่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้าวและพืชผัก และตั้งเป้าหมายว่าในปี 2560 นี้จะขยายพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์อีกอย่างน้อย 15% และจะมีโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการในการดำเนินการเรื่องนาข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่ด้วย ซึ่งมีความต้องการจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

ด้าน นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ในการจัดตั้งตลาดเพื่อให้เป็นแหล่งกลางในการซื้อขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนำผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาจัดจำหน่ายโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงได้จัดสรรพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร เปิด “ตลาดเกษตรอินทรีย์” Organic Market ขึ้น โดยได้คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน มาจำหน่ายโดยเกษตรกรกว่า 50 ราย อาทิ ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ ไข่ไก่ออร์แกนิค ผักพื้นบ้าน ผลไม้สด/แปรรูป และเห็ดแครง อ.ต.ก. โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 9 เมษายน 2560 ณ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน (บริเวณข้างธนาคารกรุงไทย)

การเกษตร : เปิด “ตลาดเกษตรอินทรีย์” Organic Market ที่ อ.ต.ก. 26 มี.ค.-9 เม.ย. และเตรียมเปิดถาวร

business highlight online : post 27 มีนาคม 2560 เวลา 22.05 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here