ครม.แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

0
1414
ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

business highlight online : ครม.แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2562) เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ  รายละเอียดดังนี้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ  โดยมีอำนาจและหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องสำคัญในปัญหาที่เกี่ยวพันหรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม  รวมทั้งประเด็นด้านการเงิน  การคลัง  การภาษีอากร  การค้าการลงทุน  เกษตรกรรม  การคมนาคมและโลจิสติกส์  การท่องเที่ยว  การพลังงาน  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  และอุตสาหกรรม  ประกอบด้วย รัฐมนตรีกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2  นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 3  ตามลำดับ และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั้นของประเทศ  รวมทั้งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาไว้

เศรษฐกิจนโยบาย : ครม.แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

business highlight online : post 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 20.40 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here