วุฒิสภาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วงเงิน 3,100,000 ล้านบาท

0
73
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

business highlight online : ที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 3,100,000 ล้านบาท

31 ส.ค.64 การประชุมวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวานนี้ (30 ส.ค.64) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ กำหนดวงเงิน 3,100,000 ล้านบาท โดยมีหลักการและแนวทางที่สำคัญเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดสรร โดยคำนึงถึงความจำเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและอยู่บนพื้นฐานความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้ความสำคัญกับสวัสดิการประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งให้มีการกระจายงบประมาณอย่างเป็นธรรม คุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

สมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยสมาชิกส่วนใหญ่อภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนกว่า 700,000 ล้านบาท โดยขอให้รัฐบาลเน้นเรื่องการกระจายอำนาจด้วยการเพิ่มวงเงินงบประมาณให้มากขึ้น เพื่อให้ท้องถิ่นนำไปดำเนินการดูแลประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างแท้จริง หลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 193 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 3 เสียง พร้อมกับเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here