ธปท. ชี้เศรษฐกิจไทยเดือน ม.ค. ปรับดีขึ้น ส่วน ก.พ.คาดยังได้รับแรงส่งจากการบริโภคและท่องเที่ยว

100

Business Highlight Online : 29 กุมภาพันธ์ 2567 ธปท.เผยเศรษฐกิจไทยเดือน ม.ค.67 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน แต่โดยรวมการขยายตัวยังอยู่ในระดับต่ำ โดยการส่งออกสินค้าปรับดีขึ้นหลังจากที่หดตัวในเดือนก่อน และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง แต่หลายอุตสาหกรรมยังถูกกดดันจากอุปสงค์โลกที่ฟื้นตัวช้า สินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง และปัจจัยเชิงโครงสร้าง ด้านการลงทุนภาคเอกชนทยอยปรับดีขึ้น และการบริโภคภาคเอกชนและเศรษฐกิจในภาคบริการยังขยายตัวได้ตามรายรับในภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำของรัฐบาลกลาง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากทุกหมวดหลัก

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และ โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือน ม.ค.2567 เศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนแต่โดยรวมการขยายตัวยังอยู่ในระดับต่ำ โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในหลายหมวดสินค้าโดยเฉพาะ 1) สินค้าเกษตร ตามการส่งออกข้าวขาวไปยังอินโดนีเซีย ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากมาตรการระงับการส่งออกข้าวของอินเดีย 2) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จากการส่งออกอุปกรณ์สื่อสารไปฮ่องกงและสหภาพยุโรป และ 3) ผลิตภัณฑ์เคมีและเคมีภัณฑ์ ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์เคมีไปยังอินเดียและญี่ปุ่น แม้การส่งออกปิโตรเคมีไปจีนยังลดลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การส่งออกในบางหมวดปรับลดลง อาทิ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ไปอาเซียนโดยเฉพาะเวียดนามและมาเลเซีย น้ำมันดีเซลไปอาเซียน และชิ้นส่วนประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) ไปสหรัฐฯ

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนน้อยลง โดยการผลิตหมวดยานยนต์หดตัว แต่ปรับดีขึ้นบ้างจากการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งมอบ ประกอบกับหมวดปิโตรเลียมหดตัวจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นชั่วคราวเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี การผลิตในบางหมวดขยายตัวจากปีก่อน อาทิ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สอดคล้องกับยอดขายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น และหมวดยางและพลาสติก จากสินค้าคงคลังของประเทศคู่ค้าที่เริ่มปรับลดลง

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้น หลังลดลงในเดือนก่อน ตามการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการนำเข้าสินค้าทุน รวมถึงการลงทุนในหมวดก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากทั้งพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างและยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานเป็นสำคัญ สะท้อนความต้องการลงทุนที่มีอยู่ต่อเนื่อง

มูลค่าการนำเข้าสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการนำเข้าเชื้อเพลิงที่ลดลง โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติทั้งจากด้านปริมาณและราคา และสินค้าอุปโภคบริโภคตามการนำเข้าสินค้าเวชภัณฑ์ รวมถึงผักผลไม้และรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วทรงตัวจากเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายในหมวดบริการและสินค้าไม่คงทนในเดือนนี้ ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากมาตรการภาครัฐทั้งการอุดหนุนราคาพลังงานและการลดหย่อนภาษี ขณะที่การใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทนเพิ่มขึ้นตามยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามจำนวนนักท่องเที่ยวลาว ยุโรปไม่รวมรัสเซีย และอินเดีย อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวในบางสัญชาติ อาทิ จีนและมาเลเซีย ชะลอลงบ้าง ส่วนหนึ่งเพื่อรอเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนในเดือน ก.พ. สำหรับรายรับภาคการท่องเที่ยวที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นมากจากเดือนก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยว และจำนวนวันพักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนนักท่องเที่ยวระยะยาวต่อนักท่องเที่ยวระยะสั้น

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางที่ยังหดตัวสูงตาม พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ที่ล่าช้า และจากรายจ่ายประจำที่หดตัวเล็กน้อยตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานด้านการศึกษาที่ต่ำกว่าปีก่อน สำหรับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัว ตามการเบิกจ่ายในโครงการด้านคมนาคมและพลังงาน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากทุกหมวดหลัก โดยเฉพาะหมวดอาหารสดจากราคาผักและผลไม้ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับราคาไข่ไก่และข้าวที่ปรับลดลง ด้านหมวดพลังงานลดลงจากผลของฐานสูงปีก่อน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยตามราคาอาหารสำเร็จรูปจากผลของฐานสูงในปีก่อน แม้ราคาในหมวดอาหารสำเร็จรูปและหมวดเครื่องใช้ส่วนตัวยังปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ด้านตลาดแรงงานปรับแย่ลง โดยการจ้างงานในภาคการผลิตโดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกยังคงลดลง และเริ่มเห็นการลดลงของการจ้างงานในภาคบริการบางสาขา สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามดุลการค้า แม้ดุลบริการ รายได้ และเงินโอนกลับมาเกินดุล ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐเฉลี่ยอ่อนค่าลง เนื่องจากตลาดปรับคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ที่ช้าออกไป หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด

สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดือน ก.พ.2567 คาดว่ายังได้รับแรงส่งจากการบริโภคและภาคท่องเที่ยว แต่ยังต้องติดตามการฟื้นตัวของการส่งออกสินค้าและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ในระยะต่อไป ต้องติดตาม 1) การฟื้นตัวของการค้าโลก 2) ผลกระทบจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ 3) การจ้างงาน และ 4) นโยบายของภาครัฐ

Advertisement