กอช. ผนึกกลาโหมออมเงิน

61

Business Highlight Online : 1 มีนาคม 2567 กอช. จับมือกลาโหม ส่งเสริมการออม ให้กับทหารกองประจําการ และครอบครัวข้าราชการทหาร

นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้การออมเป็นวาระแห่งชาติ ได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เมื่อ 14 มิถุนายน 2565  ครม. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน  2565 – 2570  เนื่องจากไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ  เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การมีพฤติกรรมการใช้จ่ายและก่อหนี้ที่ไม่จำเป็น  ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการเงิน  ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีเงินออมไม่เพียงพอและมีความเสี่ยงทางการเงิน

การส่งเสริมการออมให้กับทหารกองประจําการ ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงกลาโหม ที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการด้านบำนาญ  ได้มีเงินไว้ดำรงชีพในยามเกษียณ ซึ่ง กอช. ได้ขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผน ทางการเงิน รวมถึงการพัฒนาระบบการออมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ มาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน  กระทรวงกลาโหม จึงผลักดัน ให้ทหารกองประจำการ ครอบครัว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแล ให้มีคุณภาพชีวิตทางการเงินอย่างมั่นคง

นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  เปิดเผยว่า  ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ  กอช. จึงส่งเสริมการออมทรัพย์และเป็นช่องทางการออม ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ  หมายถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่อยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบบำนาญรายเดือนเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ อันเป็นการสร้างความเท่าเทียม และความเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

กอช. มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์องค์กรที่ว่า “มุ่งสร้างฐานการออม ขับเคลื่อนบำนาญภาคประชาชนอย่างทั่วถึง” ประชาชนสามารถเริ่มออมตั้งแต่ 50 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

อายุ 15 – 30 ปี รัฐสมทบ 50% ของเงินสะสม สูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี

อายุ 30 – 50 ปี รัฐสมทบ 80% ของเงินสะสม สูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี

อายุ 50 – 60 ปี รัฐสมทบ 100% ของเงินสะสม สูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี

โดยสมาชิก กอช. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

ลดหย่อนภาษีประจำปี สูงสุด 30,000 บาท

ได้บำนาญรายเดือน ตั้งแต่อายุ 60 ปี จนกว่าเงินจะหมด หรือตลอดชีวิต แล้วแต่กรณี

คุ้มครองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าเงินฝากประจำ 12 เดือน เมื่อออมครบอายุ 60 ปี

ยืดหยุ่นในการออม ไม่ต้องออมต่อเนื่อง หรือไม่ต้องส่งเงินเท่ากันทุกปี

กอช. และ กลาโหม ได้มีข้อตกลงร่วมมือกันดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน การวางแผนการเงินเพื่อยามเกษียณให้กับทหารกองประจําการ  โดยการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่าง กอช.กับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ  เพื่อให้กับกำลังพลภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงกลาโหม ที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการด้านบำนาญได้มีเงินใช้ในยามเกษียณ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ และสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา ทางแอปพลิเคชันของ กอช. ช่องทางไลน์แอด กอช. @nsf.th และแอปพลิเคชัน True money

Advertisement