กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP สร้างเครือข่ายแหล่งจำหน่ายทั่วประเทศ

256

business highlight online : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP สร้างเครือข่ายแหล่งจำหน่ายทั่วประเทศ

วันที่ 7 ก.ย. 2564 นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรับรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้หันมาดำเนินธุรกิจผ่านการตลาดออนไลน์มากขึ้น พร้อมสร้างเครือข่ายแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งรายเดิมและรายใหม่ รวมถึงเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ตลาดออฟไลน์และออนไลน์ ในรูปแบบ Omni-Channel ภายใต้แคมเปญ ‘Powered by DBD : เสริมพลังผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย’ อาทิ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการตลาดออนไลน์ สู่การเป็น Smart Digital OTOP / กิจกรรมสร้างต้นแบบผู้ประกอบการ OTOP ออนไลน์ ชุมชนเข้มแข็ง ใน 6 ภูมิภาค รวมจำนวน 14 ชุมชน

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังได้เชื่อมโยงช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ โดยการเจรจาระหว่างผู้ประกอบการ OTOP กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ Modern Trade อาทิ คิงเพาเวอร์ เซ็นทรัล เดอะมอลล์ ทำให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ จำนวนมากกว่า 300 คู่ธุรกิจ สร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 10 ล้านบาท รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ e-Marketplace แพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้ประกอบกิจการขนส่ง และสถาบันการเงิน ผลักดันและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 200 ร้านค้า เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ผ่านช่องทาง www.otopsmart.com ภายใต้แคมเปญ ‘ช้อปของไทย ใช้ของดี’ โดยคาดว่าจะสามารถสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 20 ล้านบาท

Advertising