PEA อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์

84

business highlight online : 27 กรกฎาคม 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ ทำให้มีวันหยุดยาว 6 วัน ตั้งแต่ วันที่ 28 กรกฎาคม – วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในการชำระค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ ดังนี้

PEA Smart Plus (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

PEA e-Pay (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

Website ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)

หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (PEA รับภาระค่าธรรมเนียม)

หักบัญชีบัตรเครดิต

ผ่าน Mobile Application ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement